Tvister

Tvister rörande fastighets- eller bostadsköp

I samband med fastighets- och bostadsköp finns en mängd risker som sett ur ett ekonomiskt perspektiv kan vara betydande. Fast en s.k. konditionsgranskning kan ha gjorts av köpeobjektet kan det senare, till och med flera år efter köpet, upptäckas sådana saker i bostaden som varken säljare eller köpare visste om vid köptillfället. Det finns också en möjlighet att säljaren avsiktligt utlämnat att berätta om sådana omständigheter som skulle påverkat priset eller köparens vilja att genomföra köpet överhuvudtaget. I sådana här fall måste parterna red ut vem som svarar för det senare upptäckta felet.

Det är jordabalken som reglerar fastighetsköp och lagen om bostadsköp som reglerar köp av bostadsaktier.

I det fall att man efter köpet upptäcker fel i objektet måste man utreda ifall felet är sådant att köparen på grund av det kan framställa yrkanden till säljaren. Ifall felet uppfyller de förutsättningar som finns i lagen bör köparen utan dröjsmål reklamera felet till säljaren.

Köparen har möjlighet att yrka på prisavdrag eller till och med att köpet hävs. Om säljaren i samband med köpet agerat vårdslöst har köparen även rätt att kräva skadestånd ifall denne lidit skada på grund av felet som upptäckts i bostaden eller fastigheten.

I reklamationen bör köparen precisera det fel som upptäckts i köpeobjektet samt framställa åtminstone en uppskattning av prisavdraget i eurobelopp eller hävning av köpet. Det lönar sig alltid att göra reklamationen bevisligen så att man i ett senare skede kan visa på reklamationens innehåll och rättidighet. Eftersom det i rättspraxis har lagts ganska strikta krav på en reklamation, rekommenderas att man tar hjälp av en sakkunnig då man vill göra en reklamation.

Det är dock ganska vanligt att fel som upptäcks i ett köpeobjekt efter köpet kommer som en överraskning även för säljaren. Då talar man om ett s.k. dolt fel. Trots att säljaren inte i det här fallet vetat något om felet svarar han ändå för felet på det sätt som föreskrivs i jordabalken och lagen om bostadsköp.

Vid köp av bostadsaktier är den allmänna tidsfristen för säljarens felansvar 2 år, motsvarande är när det gäller fastighetsköp 5 år. Felansvaret kan också sträcka sig länge ifall säljaren agerat med grov vårdslöshet eller mot god tro och heder. Det här kan vara fallet om säljaren till exempel hemlighållit ett fel han haft kännedom om.

Vi hjälper dig med att bedöma olika tillvägagångsalternativ, utforma en reklamation för din del eller ett svar på en reklamation samt med att förhandla med motparten om en förlikningslösning för att undvika rättegång. I det fall att man inte lyckas uppnå en förlikningslösning, för vi för din del tvisten för att avgöras av tingsrätten

Bostadsaktiebolagsärenden

Det kan uppstå en mängd olika problem för ett bostadsaktiebolag, såväl fel som orsakats av byggnadsentreprenören som bolagets interna ansvarsfrågor. Lagen om bostadsaktiebolag reglerar bl.a. bolagets och aktieägarnas underhållsansvar, ändringsarbeten som aktieägaren utför samt ledningens skadeståndsskyldighet.

Ofta rör de interna tvisterna inom husbolagen särskilt frågor om underhållsansvaret: på vems ansvar ligger reparationen av ett fel eller en skada som uppstått i en lägenhet?

Det måste dock inte alltid ha uppstått ett problem för att husbolagets styrelse kan behöva ta hjälp av en sakkunnig. Vi bistår även vid behovet att uppgöra olika sorters dokument samt som hjälp i form av konsultation vid till exempel bolagsstämmor, i ärenden som gäller ändring av bolagsordningen eller i en lägenhets beslagtagningsprocess.

Tjänster

Avtalsrätt

Vi uppgör alla avtal kring företagsverksamhet, som t.ex. aktieägar- och samarbetsavtal samt avtal mellan privat personer, som t.ex. köpeavtal, gåvobrev och fullmakt om intressebevakning.

Tvister

Vi sköter bland annat tvister gällande fastighet- eller bostadsaffärer, ärenden gällande bostadsaktiebolags verksamhet, skadeersättningar och avtalstvister. Vårt ändamål är alltid främst en försonlig lösning, men vid behov företräder vi ärendet i alla rättsinstanser.

Arbetsrätt

Vi ger rådgivning i arbetsrättsliga frågor, uppgör och granskar avtal samt sköter rättegångar gällande arbetsrätt.

Konkurs

Vi tar hand om konkursförfaranden från uppgörande av konkursansökan till avslutande av konkurs. Till våra uppdrag hör även inkasso och till det relaterade tvister samt rättegångar.

Familj- och arvsätt

Vi hjälper med ärenden gällande barnets vårdnad, boende, umgänge samt underhåll. Vi uppgör testamente, bouppteckning och arvskifte, avvittring, separation av egendom och äktenskapsförord.

Brottmål

Vi biträder parter i brottmål från förundersökning till rättegång.

Lämna din kontaktinformation eller ring för att diskutera vidare om din situation.