Brottmål

En person som fallit offer för ett brott kallar man för målsägande och motsvarande kallas gärningsmannen för misstänkt (under förundersökningen) eller för svarande (under rättegången).

I det fall att skadan som orsakats målsägande lätt kan visas med hjälp av till exempel kvitton, kan åklagaren på begäran av målsägande även föra målsägandes ersättningsanspråk i rätten. Ifall att den ersättning målsägande kräver omfattar ersättning för t.ex. värk och sveda eller för lidande, är det i regel upp till målsägande att föra sitt ersättningsanspråk själv eller med hjälp av en advokat.

Domstolen kallar ärendets parter till rättegång (huvudförhandling). Det finns skäl att läsa kallelsen till rättegång noggrant, eftersom det ur den framgår ifall man är tvungen att personligen komma till förhandlingen eller om man kan skicka ett ombud i sitt ställe. I kallelsen framgår också ifall ärendet kan avgöras trots parternas frånvaro. Ifall det i kallelsen står att det är närvaroplikt vid förhandlingen, är det ofta även med hot om vite (böter) vid utebliven närvaro. Målsägande kan kallas till domstolen personligen ifall dennes närvaro behövs för att utreda ärendet. Målsägande har då rätt till ersättning för resekostnader eller eventuellt inkomstbortfall.

Svaranden får kännedom om det åtal som väckts mot honom samt åklagarens straffanspråk när han tillkännages stämningen. Samtidigt kallas han även till rättegång i ärendet men kan även bli ombedd att ge ett skriftligt svaromål på åtalet redan före förhandlingen.

Senast under rättegången frågas svaranden om han medger eller bestrider att han är skyldig till det brott han står åtalad för. Svaranden ska också meddela hur denne ställer sig till, samt grunder för sin ståndpunkt, gällande målsägandes eventuella ersättningsanspråk.

Rättsskyddsförsäkringen ersätter nästan utan undantag de kostnader, minus självrisk, som målsägande orsakas av att framställa ersättningsanspråk.

Både målsägande och svarande har möjlighet att få ett biträde helt eller delvis från statens medel beroende på dennes ekonomiska situation. För rättegångar brottmål garanteras i vissa situationer en försvarare åt svaranden från statens medel oberoende av dennes ekonomiska ställning. Den som fallit offer för allvarliga våldsbrott eller sexualbrott kan oberoende av sina inkomster få ett rättegångsbiträde som bekostas av staten.

Skadestånd

Skadestånd är ett sätt genom vilket man försöker få den som tillfogats skada att uppnå den ekonomiska ställning som han eller hon hade haft ifall den gärning som orsakat skadan inte hade ägt rum. Skadeståndsskyldig är i regel den som uppsåtligen eller av vållande förorsakar annan skada.

Skador kan delas in i tre slag; personskador, sakskador samt förmögenhetsskador.

Som personskador räknas bl.a. kroppsskador, psykiskt lidande och olika sjukdomar. Till exempel obehag är inte en ersättningsbar skada. Med sakskador avses skador som förorsakats lösöre eller fast egendom och med förmögenhetsskador avses ekonomisk skada, till exempel inkomstbortfall.

Skadeståndsrätten utgår från principen om full ersättning, som innebär att den förorsakade skadan skall ersättas i sin helhet. Den skadelidande har dock en skyldighet att försöka minimera skadan och denne har inte heller någon rätt att dra nytta av skadan och således är enbart den verkliga skadan som ersätta (s.k. berikandeförbud).

Den som kräver skadestånd bör kunna visa på att skadan uppkommit samt även att det finns ett orsakssamband mellan gärningen och skadan. Utöver det måste den som kräver skadeståndet visa att den som orsakat skadan agerat på det sätt som föreskrivs i skadeståndslagen, det vill säga endera uppsåtligen eller åtminstone orsakat skadan av vållande.

Ett brottsoffer har alltid rätt till skadestånd för de skador offret lidit till följd av brottet. Skadeståndet kan offret då kräva av gärningsmannen jämte laga dröjsmålsränta från gärningsdagen. Värdet av en stulen eller skadad egendom är lätt att visa med hjälp av kvitton eller expertutlåtanden men för att fastslå ett värde för personskador kan man behöva ta hjälp av en erfaren advokat som kan beräkna värdet av skadan i enlighet med vedertagen rättspraxis. Vi hjälper dig gärna med att utreda dina möjligheter till att få ersättning samt med att bestämma ett lämpligt belopp för ersättningen.

Tjänster

Avtalsrätt

Vi uppgör alla avtal kring företagsverksamhet, som t.ex. aktieägar- och samarbetsavtal samt avtal mellan privat personer, som t.ex. köpeavtal, gåvobrev och fullmakt om intressebevakning.

Tvister

Vi sköter bland annat tvister gällande fastighet- eller bostadsaffärer, ärenden gällande bostadsaktiebolags verksamhet, skadeersättningar och avtalstvister. Vårt ändamål är alltid främst en försonlig lösning, men vid behov företräder vi ärendet i alla rättsinstanser.

Arbetsrätt

Vi ger rådgivning i arbetsrättsliga frågor, uppgör och granskar avtal samt sköter rättegångar gällande arbetsrätt.

Konkurs

Vi tar hand om konkursförfaranden från uppgörande av konkursansökan till avslutande av konkurs. Till våra uppdrag hör även inkasso och till det relaterade tvister samt rättegångar.

Familj- och arvsätt

Vi hjälper med ärenden gällande barnets vårdnad, boende, umgänge samt underhåll. Vi uppgör testamente, bouppteckning och arvskifte, avvittring, separation av egendom och äktenskapsförord.

Brottmål

Vi biträder parter i brottmål från förundersökning till rättegång.

Lämna din kontaktinformation eller ring för att diskutera vidare om din situation.