Arvode

Vår fakturering baserar sig på i ärendet använd tid. Vår timdebitering är 272,80 – 347,20 € (inkl. moms 24 %) beroende på uppdragets omfattning. 

Vi utreder alltid kundens möjlighet att få rättsskydd från försäkringsbolag. Ytterligare utreder vi kundens möjlighet att få rättshjälp från statens medel.

Vår första konsultering (15 minuter) är alltid gratis ifall ärendet inte leder till uppdrag.

Lämna din kontaktinformation eller ring för att diskutera vidare om din situation.