Konkurs

En gäldenär, som inte endast tillfälligt är oförmögen att betala sina skulder när de förfaller till betalning, kan försättas i konkurs av tingsrätten. Gäldenären kan vara en fysisk person, ett dödsbo, ett företag eller en annan sammanslutning och ansökan om konkurs kan göras av gäldenären själv eller av en borgenär. Då tingsrätten besluter om att konkursen börjar förordnar tingsrätten en boförvaltare att ta hand om utredningen av konkursboet.

Boförvaltarens uppgift är att ta konkursboets egendom i besittning och börja utreda skulder samt göra upp bokförteckningen samt gäldenärsutredningen. Bokförteckningen är en utredning om gäldenärens tillgångar och skulder. Gäldenärsutredningen är en utredning om den ekonomiska verksamhet som utövats av gäldenären före konkursen och om orsakerna bakom konkursen.

Till boförvaltarens uppgifter hör också bland annat uppgifter som rör utredningen av boet, konkursbevakningen, utdelningsförteckningen och redovisningen samt realisering av egendom och löpande förvaltning. Den högsta beslutanderätten i konkursboet innehas av borgenärerna till den del ärendet inte enligt lagen bör skötas eller beslutas av boförvaltaren.

Boförvaltaren ska i sin uppgift följa de instruktioner och direktiv som getts av borgenärerna i de ärenden som hör till deras beslutanderätt. Boförvaltarens verksamhet styrs av de rekommendationer som ges av delegationen för konkursärenden och verksamheten övervakas av konkursombudsmannen.

Tjänster

Avtalsrätt

Vi uppgör alla avtal kring företagsverksamhet, som t.ex. aktieägar- och samarbetsavtal samt avtal mellan privat personer, som t.ex. köpeavtal, gåvobrev och fullmakt om intressebevakning.

Tvister

Vi sköter bland annat tvister gällande fastighet- eller bostadsaffärer, ärenden gällande bostadsaktiebolags verksamhet, skadeersättningar och avtalstvister. Vårt ändamål är alltid främst en försonlig lösning, men vid behov företräder vi ärendet i alla rättsinstanser.

Arbetsrätt

Vi ger rådgivning i arbetsrättsliga frågor, uppgör och granskar avtal samt sköter rättegångar gällande arbetsrätt.

Konkurs

Vi tar hand om konkursförfaranden från uppgörande av konkursansökan till avslutande av konkurs. Till våra uppdrag hör även inkasso och till det relaterade tvister samt rättegångar.

Familj- och arvsätt

Vi hjälper med ärenden gällande barnets vårdnad, boende, umgänge samt underhåll. Vi uppgör testamente, bouppteckning och arvskifte, avvittring, separation av egendom och äktenskapsförord.

Brottmål

Vi biträder parter i brottmål från förundersökning till rättegång.

Lämna din kontaktinformation eller ring för att diskutera vidare om din situation.