Advokatbyrå Aawa Ab

Advokatbyrå Aawa Ab är en advokatbyrå som är grundad 2017 i Vasa. Byrån sköter om ärenden för både företag och privatpersoner. Till vårt specialkunnande hör fastighets- och bostadsärenden, ärenden kring bostadsaktiebolags verksamhet, konkurser, arbetsrätt samt avtalsrätt. Vårt verksamhetsområde sträcker sig över hela Finland.

Vår byrå är medlem i Finlands Advokatförbund och vi följer god advokatsed i alla våra uppdrag.

Vi betjänar på finska, svenska och engelska.

Tjänster

Avtalsrätt

Vi uppgör alla avtal kring företagsverksamhet, som t.ex. aktieägar- och samarbetsavtal samt avtal mellan privat personer, som t.ex. köpeavtal, gåvobrev och fullmakt om intressebevakning.

Tvister

Vi sköter bland annat tvister gällande fastighet- eller bostadsaffärer, ärenden gällande bostadsaktiebolags verksamhet, skadeersättningar och avtalstvister. Vårt ändamål är alltid främst en försonlig lösning, men vid behov företräder vi ärendet i alla rättsinstanser

Arbetsrätt

Vi ger rådgivning i arbetsrättsliga frågor, uppgör och granskar avtal samt sköter rättegångar gällande arbetsrätt.

Konkurs

Vi tar hand om konkursförfaranden från uppgörande av konkursansökan till avslutande av konkurs. Till våra uppdrag hör även inkasso och till det relaterade tvister samt rättegångar.

Familj- och arvsätt

Vi hjälper med ärenden gällande barnets vårdnad, boende, umgänge samt underhåll. Vi uppgör testamente, bouppteckning och arvskifte, avvittring, separation av egendom och äktenskapsförord.

Brottmål

Vi biträder parter i brottmål från förundersökning till rättegång.

Heidi Patronen

advokat, delägare

Heidi har efter examen arbetat som bl.a. konsumentrådgivare och från 2009 som jurist och advokat i en uppskattad privat advokatbyrå i Vasa. Hennes specialområden är konsumenträtt, avtalsrätt, fastighets- och bostadsrätt samt ärenden relaterade till bostadsaktiebolag.

Kirsi Hägglund

advokat, vicehäradshövding, delägare
offentligt köpvittne

Kirsi har efter examen auskulterat vid Vasa tingsrätt och arbetat som föredragande i förvaltningsdomstolen samt hovrätten. Hon har fungerat som offentligt rättsbiträde och från 2011 som advokat i en advokatbyrå i Vasa. Kirsi har lång erfarenhet från banksektorn, bl.a. från utrikeshandel och dess betalningsmedel. Hennes specialområden är insolvensrätt, affärsjuridik och avtalsrätt, arbetsrätt,  familje- och arvsrätt samt brottmål. Hon fungerar även som ordförande i Vasa advokatförening och medlem i Advokatförbundets expertgrupp för insolvensrätt.

Linda Björkstrand

advokat, vicehäradshövding

Linda har efter examen auskulterat vid Österbottens tingsrätt och arbetat som fiskal på Vasa hovrätt. Sedan 2015 har hon arbetat som offentligt rättsbiträde i Vasa och före det har hon arbetat bl.a. på en bouppteckningsbyrå. Hennes specialområden är familje- och arvsrätt samt brottmål.

Arvode

Vår fakturering baserar sig på i ärendet använd tid. Vår timdebitering är 210 euro (+ 24 %), totalt 260,40 €. 

Vi utreder alltid kundens möjlighet att få rättsskydd från försäkringsbolag. Ytterligare utreder vi kundens möjlighet att få rättshjälp från statens medel.

Vår första konsultering (15 minuter) är alltid gratis ifall ärendet inte leder till uppdrag.

Lämna din kontaktinformation eller ring för att diskutera vidare om din situation.