Person-, familje- och arvsrätt

Vi hjälper med ärenden gällande barnets vårdnad, boende, umgänge samt underhåll. Vi uppgör testamente, bouppteckning och arvskifte, avvittring, separation av egendom och äktenskapsförord.

Barnärenden

Vid skilsmässa bör man gällande gemensamma minderåriga barn komma överens om vårdnaden, boendet, underhåll samt umgänge.

Vårdnaden av ett barn innebär rätten att göra beslut som rör barnet, det kan handla om barnets boningsort, utbildning och hälsovård. Gemensam vårdnad är huvudregeln men emellanåt kan även ensam vårdnad vara motiverad ifall föräldrarnas bristfälliga samarbetsförmåga försvårar skötseln av barnets ärenden.

Föräldrarna kan komma överens om att barnet bor hos den ena föräldern eller om växelvist boende, där barnet i praktiken bor hälften av tiden hos vardera föräldern. Barnet kan dock endast ha en officiell boningsort, som bland annat påverkar valet av barnets daghem och skola.

Syftet med barnets umgängesrätt är att trygga barnets rätt att hålla kontakten med och träffa den förälder hos vilken barnet ej bor. Barnets föräldrar kan sinsemellan avtala även om umgängesrätten och dess innehåll samt omfattning, förutsatt att avtalet är i enlighet med barnets bästa. Barnets rätt att träffa en person som står barnet särskilt nära men som inte är förälder till barnet kan genom ansökan fastställas av domstolen.

Föräldrarna har en skyldighet att försörja sina minderåriga barn och svarar för barnets underhåll gemensamt enligt sin egen förmåga att underhålla barnet. För att precisera behovet av tillräckligt underhåll samt fastställa var förälders förmåga att underhålla barnet kan man ta hjälp av de föreskrifter som publicerats i justitieministeriets anvisningar för bedömning av storleken på underhållsbidrag för barn.

Äktenskapsskillnad, avvittring

Ansökan om äktenskapsskillnad kan göras av makarna tillsammans eller av endera maken ensam. Äktenskapsskillnad kan beviljas efter att ett halvårs betänketid gått. Ifall makarna däremot bott på skilda håll under minst två års tid kan äktenskapsskillnaden beviljas utan någon betänketid.

Makarna kan i tingsrätten ansöka om samlevnadens upphörande. Ansökan kräver inte att makarna även ansöker om äktenskapsskillnad och ansökan leder inte heller som sådan till äktenskapsskillnad. I samband med ansökan om samlevnadens upphörande beslutar tingsrätten om vem av makarna som får bo kvar i det gemensamma hemmet och ålägger den andre att flytta från det gemensamma hemmet. Beslutet om samlevnadens upphörande förfaller när avvittringen eller avskiljandet av makarnas egendom vunnit laga kraft.

Då ärendet om äktenskapsskillnad anhängiggjorts i tingsrätten kan endera maken kräva avvittring av egendomen, det vill säga uppdelning av egendomen. Ramarna för hur avvittringen ska ske vad beträffar egendom som är underkastad giftorätten finns i äktenskapslagen, men makarna kan även gemensamt avtala om avvittringen på ett annat sätt än vad som föreskrivs i lagen. Enligt huvudregeln delas den egendom som makarna haft före äktenskapet och erhållit under äktenskapet så att vardera får hälften av den sammanlagda egendomens nettovärde. Den av makarna med större egendom är då tvungen att erlägga s.k. utjämning åt den andre. I avvittringskalkylen räknas inte med och beaktas inte sådan egendom som genom äktenskapsförord, testamente eller gåvobrev uteslutits ur den giftorättsunderkastade egendomen.

I det fall att makarna haft äktenskapsförord görs istället för avvittringsavtalet ett dokument om avskiljande av egendom.

I en separation mellan sambon behåller båda parter sin egen egendom. Ifall samborna har gemensam egendom hävs samägoförhållandet. I fall av samägande, antas ägandeandelarna var lika stora ifall inte annat avtalats.

Ifall makarna eller samborna inte kommer överens om avskiljandet av egendomen bör de ansöka om en skiftesman att utföra avskiljandet. Ansökan om skiftesman görs till tingsrätten.

Enligt lagen ska det alltid göras upp ett dokument över avvittringen eller avskiljandet av egendomen som skrivs under av båda makarna och bevittnas och bestyrks riktigt av två ojäviga vittnen.

Boutredningsman, skiftesman

Ifall man inte lyckas komma överens i en avvittring, avskiljande av egendom eller arvskifte kan man av tingsrätten ansöka om en skiftesman för att förrätta avvittring eller avskiljande av egendom i fall av äktenskapsskillnad eller upphörande av samboförhållande, eller för att i ett dödsbo uppdela dödsboets egendom. Skiftesmannen kan vara en advokat eller en annan person som passar för uppdraget, som dock ska vara opartisk i förhållande till alla parter.

Ansökan om skiftesman kan göras av endera maken eller av vem som helst av dödsbodelägarna. Skiftesmannen har rätt till ett arvode och en ersättning för sina kostnader och för det här svarar båda makarna eller alla dödsbodelägarna tillsammans, oberoende av vem som lämnat in ansökan om skiftesman.

Den avvittring eller det arvskifte som förrättats av skiftesmannen kan klandras i tingsrätten. Klandertalan ska väckas i tingsrätten inom sex månader från det att avvittringen eller arvsskiftet förrättats.

Boutredningsmannen är en av domstolen förordnad officiell utredare. Till boutredningsmannen hör att omhänderta dödsboets egendom, betala dödsboets skulder samt driva in dödsboets eventuella fordringar. Till boutredningsmannens behörighet hör inte arvskifte.

Tjänster

Avtalsrätt

Vi uppgör alla avtal kring företagsverksamhet, som t.ex. aktieägar- och samarbetsavtal samt avtal mellan privat personer, som t.ex. köpeavtal, gåvobrev och fullmakt om intressebevakning.

Tvister

Vi sköter bland annat tvister gällande fastighet- eller bostadsaffärer, ärenden gällande bostadsaktiebolags verksamhet, skadeersättningar och avtalstvister. Vårt ändamål är alltid främst en försonlig lösning, men vid behov företräder vi ärendet i alla rättsinstanser.

Arbetsrätt

Vi ger rådgivning i arbetsrättsliga frågor, uppgör och granskar avtal samt sköter rättegångar gällande arbetsrätt.

Konkurs

Vi tar hand om konkursförfaranden från uppgörande av konkursansökan till avslutande av konkurs. Till våra uppdrag hör även inkasso och till det relaterade tvister samt rättegångar.

Familj- och arvsätt

Vi hjälper med ärenden gällande barnets vårdnad, boende, umgänge samt underhåll. Vi uppgör testamente, bouppteckning och arvskifte, avvittring, separation av egendom och äktenskapsförord.

Brottmål

Vi biträder parter i brottmål från förundersökning till rättegång.

Lämna din kontaktinformation eller ring för att diskutera vidare om din situation.