Riita-asiat

Hoidamme muun muassa kiinteistö- ja asuntokauppariidat, asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyvät asiat, vahingonkorvausasiat sekä sopimuksiin liittyvät riidat. Pyrimme ensisijaisesti sovinnolliseen lopputulokseen, mutta tarpeen vaatiessa ajamme asiaa eri oikeusasteissa.

Kiinteistö- ja asuntokauppariidat

Kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyy monia riskejä, jotka voivat taloudellisesti olla hyvinkin huomattavia. Vaikka kaupan kohteeseen olisi tehty ns. kuntotarkastus, voi jälkikäteen, useammankin vuoden kuluttua, asunnosta paljastua asioita, joita myyjä tai ostaja eivät tienneet kaupantekohetkellä. On myös mahdollista, että myyjä on tarkoituksella jättänyt ostajalle kertomatta sellaisesta seikasta, joka olisi vaikuttanut kauppahintaan tai jopa ostajan ostohalukkuuteen. Tällöin osapuolet joutuvat selvittämään kenen vastuulla myöhemmin havaitut virheet ovat.

Kiinteistönkauppaa sääntelee maakaari, kun taas asunto-osakkeiden kauppaa sääntelee asuntokauppalaki.

Mikäli kaupan kohteessa ilmenee kaupanteon jälkeen virhe, tulee asiassa selvittää, onko virhe sellainen, josta ostajalla on mahdollisuus esittää myyjälle vaatimuksia. Mikäli virhe täyttää lain edellyttämät vaatimukset, tulee ostajan reklamoida myyjää viivytyksettä.

Ostajan on mahdollista vaatia myyjältä joko hinnanalennusta tai jopa kaupan purkua. Jos myyjä on toiminut kaupassa huolimattomasti, on ostajalla oikeus vaatia myös vahingonkorvausta, mikäli hänelle on aiheutunut vahinkoa asunnossa tai kiinteistössä ilmenneen virheen vuoksi.

Reklamaatiossa ostajan tulee yksilöidä kaupan kohteessa ilmennyt virhe sekä esittää vähintäänkin arvio euromääräisestä hinnanalennusvaatimuksesta tai kaupan purusta. Reklamaatio kannattaa aina tehdä todisteellisesti, jotta myöhemmin voidaan osoittaa reklamaation sisältö ja sen oikea-aikaisuus. Koska reklamaatiolle on asetettu oikeuskäytännössä suhteellisen tiukat vaatimukset, on sen laatimisessa suositeltavaa käyttää asiantuntijaa.

On hyvin tavallista, että myös myyjälle kohteessa jälkeenpäin ilmennyt virhe tulee yllätyksenä. Tällöin puhutaan ns. salaisesta virheestä. Vaikka myyjä ei virheestä olisi tiennytkään, on hän kuitenkin vastuussa virheestä maakaaren ja asuntokauppalain säätelemin tavoin.

Asunto-osakkeiden kaupassa myyjän yleinen virhevastuuaika on 2 vuotta, kun taas kiinteistönkaupassa se on 5 vuotta. Virhevastuun aika voi olla tätäkin pidempi, mikäli myyjä on toiminut törkeän huolimattomasti, kunnianvastaisesti tai arvottomasti eli esimerkiksi salannut ostajalta tiedossaan olevan virheen.

Autamme sinua harkitsemaan eri etenemisvaihtoehtoja, laatimaan puolestasi reklamaation tai vastineen reklamaatioon ja neuvottelemaan vastapuolen kanssa sovintoratkaisusta oikeudenkäynnin välttämiseksi. Mikäli tyydyttävään sovintoratkaisuun ei päästä, viemme riidan puolestasi tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Asunto-osakeyhtiöasiat

Asunto-osakeyhtiössä voi syntyä lukuisia erilaisia ongelmia koskien niin rakentajan tekemiä virheitä kuin taloyhtiön sisäisiäkin vastuukysymyksiä. Asunto-osakeyhtiölaki sääntelee mm. yhtiön ja osakkaan kunnossapitovastuuta, osakkaan tekemiä muutostöitä sekä taloyhtiön johdon vahingonkorvausvastuuta.

Usein taloyhtiön sisäiset riitatilanteet koskevat nimenomaan kunnossapitovastuukysymyksiä; kenen korjausvastuulle huoneistossa ilmennyt virhe tai vaurio kuuluu?

Aina ei toki tarvitse olla ongelmaa, jotta taloyhtiön hallituksen kannattaa turvautua asiantuntijan apuun. Olemme käytettävissä myös erilaisten asiakirjojen laatimisessa sekä konsultointiapuna esimerkiksi yhtiökokouksissa, yhtiöjärjestyksen muutosta koskevissa asioissa ja huoneiston hallintaanottoprosessissa.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus on keino, jolla vahinkoa kärsinyt taho pyritään saattamaan siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi, mikäli vahinkoa aiheuttanutta tekoa ei olisi tapahtunut. Vahingonkorvausvelvollinen on pääsääntöisesti se, joka tahallisesti tai tuottamuksella on aiheuttanut toiselle vahinkoa.

Vahinkolajit voidaan kategorisoida kolmeen eri lajiin; henkilövahinkoihin, esinevahinkoihin ja varallisuusvahinkoihin.

Henkilövahinkoihin luetaan mm. ruumiinvammat, henkinen kärsimys sekä sairaudet. Esimerkiksi mielipaha ei ole korvattava vahinko. Esinevahingoilla tarkoitetaan irtaimelle tai kiinteälle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja, ja varallisuusvahingolla tarkoitetaan taloudellista vahinkoa, esimerkiksi ansionmenetystä.

Vahingonkorvausoikeus lähtee ns. täyden korvauksen periaatteesta eli aiheutettu vahinko tulee korvata kokonaisuudessaan. Vahingonkärsijällä on kuitenkin velvollisuus minimoida vahinko, eikä hän myöskään voi hyötyä vahingon aiheutumisesta eli korvattavaksi tulee ainoastaan todellinen vahinko (ns. rikastumiskielto).

Vahingonkorvauksen vaatijan on kyettävä osoittamaan, että vahinko on syntynyt ja että teon ja vahingon välillä on syy-yhteys. Edellä mainitun lisäksi korvauksen vaatijan on kyettävä osoittamaan, että vahingonaiheuttaja on toiminut vahingonkorvauslain edellyttämällä tavalla joko tahallisesti tai vähintään tuottamuksellisesti.

Rikoksen uhrilla on aina oikeus vahingonkorvaukseen hänelle aiheutetusta vahingosta. Vahingonkorvauksia voi vaatia rikoksentekijältä viivästyskorkoineen rikoksentekopäivästä lukien. Varastetun tai vahingoitetun omaisuuden arvo on helppo osoittaa kuitein tai asiantuntijan arvon avulla, mutta henkilövahinkojen osalta voit tarvita kokenutta asianajajaa, joka kykenee arviomaan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisen korvauksen. Me autamme mielellämme sinua selvittämään mahdollisuutesi korvauksen saamiseen sekä haarukoimaan asianmukaisen korvauksen määrän.

Muut palvelut

Sopimusoikeus

Laadimme niin yritystoimintaan liittyvät sopimukset, kuten osakas- ja yhteistyösopimukset kuin yksityishenkilöidenkin väliset sopimukset, kuten kauppa- ja lahjakirjat sekä edunvalvontavaltuutukset.

Riita-asiat

Hoidamme muun muassa kiinteistö- ja asuntokauppariidat, asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyvät asiat, vahingonkorvausasiat sekä sopimuksiin liittyvät riidat.

Työsuhdeasiat

Annamme neuvontaa kaikissa työoikeudellisissa asioissa, minkä lisäksi laadimme ja tarkastamme työoikeudelliset asiakirjat sekä hoidamme työsuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit.

Konkurssit

Hoidamme kaikki konkurssiin liittyvät asiat konkurssihakemuksen laatimisesta konkurssin päättämiseen saakka. Toimeksiantoihimme kuuluu myös saatavien perintä siihen liittyvine oikeudenkäynteineen.

Perhe- ja
perintöoikeus

Avustamme lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Rikosasiat

Avustamme osapuolia kaikenlaisissa rikosasioissa esitutkinnasta oikeuskäsittelyyn asti.

Jätä yhteystietosi, niin keskustellaan lisää tilanteestasi.