Rikosasiat

Rikoksen uhriksi joutunutta henkilöä kutsutaan asianomistajaksi ja rikoksentekijää puolestaan epäillyksi (esitutkinnassa) tai vastaajaksi (oikeudenkäynnissä).

Jos asianomistajalle aiheutunut vahinko on osoitettavissa helposti, esimerkiksi kuitein, syyttäjä voi asianomistajan pyynnöstä ajaa korvausvaatimuksia oikeudessa. Mikäli asianomistajan vaatima korvaus sisältää esim. kivusta ja särystä tai kärsimyksestä aiheutunutta vahinkoa, on asianomistajan pääsääntöisesti ajettava vahingonkorvausvaatimustaan itse tai asianajajansa avustuksella.

Tuomioistuin kutsuu jutun osapuolet oikeudenkäyntiin (pääkäsittelyyn). Kutsu on syytä lukea huolella, sillä siitä ilmenee, onko oikeuteen tultava itse vai voiko sinne lähettää puolestaan asiamiehen. Kutsusta ilmenee myös, voidaanko juttu ratkaista asianosaisen poissaolosta huolimatta. Mikäli kutsussa on mainittu läsnäolopakosta, on sitä tehostettu usein ns. sakkouhalla. Asianomistaja voidaan kutsua tuomioistuimeen henkilökohtaisesti, jos hänen läsnäolonsa on asian selvittämiseksi tarpeen. Hänellä on tällöin oikeus saada korvaus aiheutuneista matkakustannuksista sekä mahdollisesta ansionmenetyksestä.

Vastaaja saa tiedon häntä vastaan nostetusta syytteestä sekä syyttäjän ajamasta rangaistusvaatimuksesta, kun hän saa tiedokseen haasteen. Samalla hänet kutsutaan asiaa käsittelevään oikeudenkäyntiin, mutta häntä voidaan myös pyytää vastaamaan syytteeseen kirjallisesti jo ennen istuntoa.

Viimeistään oikeudenkäynnissä vastaajalta tiedustellaan, myöntääkö vai kiistääkö hän syyllistyneensä rikokseen, josta häntä syytetään. Vastaajan tulee ilmoittaa kantansa perusteluineen myös asianomistajan mahdollisiin vahingonkorvausvaatimuksiin.

Oikeusturvavakuutus korvaa lähes poikkeuksetta asianomistajalle vahingonkorvausvaatimuksen ajamisesta aiheutuneet kulut omavastuulla vähennettynä.

Sekä asianomistajalla että vastaajalla on mahdollisuus saada avustaja kokonaan tai osittain valtion varoilla riippuen hänen taloudellisesta tilanteestaan. Rikosoikeudenkäynnissä turvataan vastaajalle tietyissä tilanteissa hänen taloudellisesta asemastaan riippumatta puolustaja valtion varoin. Vakavien väkivaltarikosten ja seksuaalirikosten uhri voi tuloistaan riippumatta saada valtion varoin kustannettavan oikeudenkäyntiavustajan.

Vahingonkorvaus

Vahingonkorvaus on keino, jolla vahinkoa kärsinyt taho pyritään saattamaan siihen taloudelliseen asemaan, jossa hän olisi, mikäli vahinkoa aiheuttanutta tekoa ei olisi tapahtunut. Vahingonkorvausvelvollinen on pääsääntöisesti se, joka tahallisesti tai tuottamuksella on aiheuttanut toiselle vahinkoa.

Vahinkolajit voidaan kategorisoida kolmeen eri lajiin; henkilövahinkoihin, esinevahinkoihin ja varallisuusvahinkoihin.

Henkilövahinkoihin luetaan mm. ruumiinvammat, henkinen kärsimys sekä sairaudet. Esimerkiksi mielipaha ei ole korvattava vahinko. Esinevahingoilla tarkoitetaan irtaimelle tai kiinteälle omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja, ja varallisuusvahingolla tarkoitetaan taloudellista vahinkoa, esimerkiksi ansionmenetystä.

Vahingonkorvausoikeus lähtee ns. täyden korvauksen periaatteesta eli aiheutettu vahinko tulee korvata kokonaisuudessaan. Vahingonkärsijällä on kuitenkin velvollisuus minimoida vahinko, eikä hän myöskään voi hyötyä vahingon aiheutumisesta eli korvattavaksi tulee ainoastaan todellinen vahinko (ns. rikastumiskielto).

Vahingonkorvauksen vaatijan on kyettävä osoittamaan, että vahinko on syntynyt ja että teon ja vahingon välillä on syy-yhteys. Edellä mainitun lisäksi korvauksen vaatijan on kyettävä osoittamaan, että vahingonaiheuttaja on toiminut vahingonkorvauslain edellyttämällä tavalla joko tahallisesti tai vähintään tuottamuksellisesti.

Rikoksen uhrilla on aina oikeus vahingonkorvaukseen hänelle aiheutetusta vahingosta. Vahingonkorvauksia voi vaatia rikoksentekijältä viivästyskorkoineen rikoksentekopäivästä lukien. Varastetun tai vahingoitetun omaisuuden arvo on helppo osoittaa kuitein tai asiantuntijan arvon avulla, mutta henkilövahinkojen osalta voit tarvita kokenutta asianajajaa, joka kykenee arviomaan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisen korvauksen. Me autamme mielellämme sinua selvittämään mahdollisuutesi korvauksen saamiseen sekä haarukoimaan asianmukaisen korvauksen määrän.

Muut palvelut

Sopimusoikeus

Laadimme niin yritystoimintaan liittyvät sopimukset, kuten osakas- ja yhteistyösopimukset kuin yksityishenkilöidenkin väliset sopimukset, kuten kauppa- ja lahjakirjat sekä edunvalvontavaltuutukset.

Riita-asiat

Hoidamme muun muassa kiinteistö- ja asuntokauppariidat, asunto-osakeyhtiöiden toimintaan liittyvät asiat, vahingonkorvausasiat sekä sopimuksiin liittyvät riidat.

Työsuhdeasiat

Annamme neuvontaa kaikissa työoikeudellisissa asioissa, minkä lisäksi laadimme ja tarkastamme työoikeudelliset asiakirjat sekä hoidamme työsuhteisiin liittyvät oikeudenkäynnit.

Konkurssit

Hoidamme kaikki konkurssiin liittyvät asiat konkurssihakemuksen laatimisesta konkurssin päättämiseen saakka. Toimeksiantoihimme kuuluu myös saatavien perintä siihen liittyvine oikeudenkäynteineen.

Perhe- ja
perintöoikeus

Avustamme lasten huoltoon, asumiseen, tapaamisoikeuteen ja elatukseen liittyvissä asioissa.

Rikosasiat

Avustamme osapuolia kaikenlaisissa rikosasioissa esitutkinnasta oikeuskäsittelyyn asti.

Jätä yhteystietosi, niin keskustellaan lisää tilanteestasi.